ОБЩИ УСЛОВИЯ

За ползване на услугите предоставяни от МG Producing ЕООД

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на сайта www.mgproducing.com и урежда отношенията между МG Producing ЕООД, ЕИК: 202508106, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Овча купел”2, бл.33, вх.А, ет.4, ап.10 и всеки един от регистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта www.mgproducing.com.

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл.1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 2. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 3. Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
 4. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 5. IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Регистрирания потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 6. Контекстна реклама - реклама, основаваща се на принципа за съответствие на съдържанието на рекламните материали със съдържанието на съответната Интернет страница визуализирана от Потребителя, на която се появява рекламният материал. Съответствието по предходното изречение се установява по автоматичен начин чрез използване на принципа „ключови думи”.
 7. Нерегистриран потребител е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.
 8. Парола е избран от Регистрирания потребител код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира същия и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.
 9. Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни от www.mgproducing.com
 10. Потребителско име е избран от Регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в www.mgproducing.com.
 11. Потребителски профил е обособена част от уебсайта съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от MG PRODUCING при регистрацията и съхранявана при MG PRODUCING, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да променя Паролата си, и др.
 12. Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползува Услугите на MG PRODUCING.
 13. Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.
 14. Сървър е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
 15. Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 16. Услуги са Услугите, предоставяни от MG PRODUCING

Предмет

Чл.2.

 1. MG PRODUCING предоставя на Потребителите безплатно или срещу възнаграждение предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия.
 2. Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от MG PRODUCING на Потребителя, включват комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от MG PRODUCING като предоставяни срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане на определена цена и оповестени на Интернет страницата www.mgproducing.com и като достъпни при съответния режим на ползване.
 3. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. MG PRODUCING не носи отговорност, ако Абонатът не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на MG PRODUCING (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.), както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.

Чл.3. Доколкото предоставяните от MG PRODUCING Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните Услуги и режимът им на предоставяне (срещу регистрация, срещу регистрация и заплащане или без регистрация) могат да бъдат променяни по всяко време от MG PRODUCING.

Чл.4.

 1. За да използва предоставяните от MG PRODUCING Услуги, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата www.mgproducing.com и да изрази съгласие с настоящите Общи условия. Всеки Потребител може да ползва Услугите за Нерегистрирани потребители по чл. 13 по-долу, достъпни чрез www.mgproducing.com и без регистрация, но при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.
 2. Чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на виртуалния бутон "Потвърди", Регистрираният потребител извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на MG PRODUCING чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. MG PRODUCING може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Регистрирания потребител, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Регистрирания потребител и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Потребител на сайта www.mgproducing.com, който използва Услуги, предоставяни посредством него без да се е регистрирал, изразява съгласието си с настоящите Общи условия от момента на започване ползването на Услугите, предоставяни посредством www.mgproducing.com.
 3. Преди извършване на изявлението по ал. 2 Регистрираният потребител може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
 4. За използването на платените Услуги, предоставяни от MG PRODUCING, освен регистрация на Регистрирания потребител е необходимо и заплащане на съответна цена или абонаментна такса по един от указаните на съответната Интернет страница начини.
 5. С регистрирането си в www.mgproducing.com и придобиване качеството „Регистриран потребител”, всеки Регистриран потребител получава достъп до всички предлагани от MG PRODUCING Услуги, изискващи само регистрация и достъпни чрез www.mgproducing.com.
 6. При попълване заявлението за регистрация в www.mgproducing.com Регистрираният потребител, а в случаите на ал. 1, предложение последно, родителят или настойникът на Регистрирания потребител, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) или другите изискуеми от електронната форма на MG PRODUCING данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Регистрираният потребител гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, MG PRODUCING има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Регистрирания потребител.
 7. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на MG PRODUCING и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по ал. 1, изречение последно.
 8. Всеки Потребител може да ползва Услугите за Нерегистрирани потребители по чл. 13 по-долу, предоставяни посредством www.mgproducing.com и без регистрация, при условията и при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

Потребителско име и парола

Чл.5.

 1. При регистрацията си Потребителят посочва Потребителско име и Парола за достъп до Услугите, достъпни през уебсайта www.mgproducing.com. Ако Потребителското име не е вече заето, Потребителят получава Потребителското име и Паролата, които е заявил. В случай, че избраното Потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг Регистриран потребител.
 2. Потребителското име, с което Потребител е регистриран в www.mgproducing.com, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното Потребителско име в рамките на информационната система на MG PRODUCING за срока на действие на договора. MG PRODUCING не проверява и не носи отговорност за истинността на Потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 3. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица Паролата си и отговора на тайния въпрос и да уведомява незабавно MG PRODUCING в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Паролата

Сключване на договора

Чл.6.

 1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 4, ал. 2. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез телефон,факс и/или електронна поща.
 2. След сключване на договора с Регистриран потребител MG PRODUCING незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, ал. 2, като изпраща съобщение до електронна пощенска кутия на Регистрирания потребител, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция с MG PRODUCING и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.
 3. В случаите, когато за ползването на конкретна услуга на съответната Интернет страница се изисква плащане на определена цена, Регистрираният потребител прави конкретна заявка за активиране на съответната услуга от MG PRODUCING на базата на сключения договор между страните.
 4. По заявките за страните възникват всички права и задължения, предвидени в настоящите Общи условия. Конкретните условия за предоставяне на всяка платена услуга са описани на съответната Интернет страница в www.mgproducing.com
 5. Регистриран потребител, който не е търговец, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в срок 7 (седем) календарни дни от сключването му, ако междувременно не е използвал услугата в този период. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до MG PRODUCING по електронна поща на адрес: info@mgproducing.com. MG PRODUCING възстановява на Регистрирания потребител в пълен размер заплатената от него сума за активиране на съответната платена услуга до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото си по тази алинея.
 6. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Общите условия, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената/абонаментната такса за ползване на съответната услуга.

Приложно поле

Чл.7. Настоящите Общи условия не се прилагат за Услуги, за които има отделни правила.

Изменение на Общите условия

Чл.8.

 1. Доколкото предоставяните от MG PRODUCING Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от MG PRODUCING.
 2. При извършване на промени в настоящите Общи условия, MG PRODUCING довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им в www.mgproducing.com и/или чрез публикуване на съобщение в Потребителския профил на Регистрирания потребител за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени. MG PRODUCING предоставя на Потребителя срок от 7 дни да се запознае с промените в Общите условия.
 3. Ако в рамките на срока по ал. 2 Регистрираният потребител, не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като преустанови ползването на Услугите за Нерегистрирани потребители по чл. 13 по-долу, предоставяни посредством www.mgproducing.com, изразяващо се в преустановяване съхраняването на нови файлове на сървърите на MG PRODUCING. В този случай договорът по чл. 6 се прекратява след изтичане на 7-дневния срок по чл. 13, ал. 3 по-долу.
 4. Ако Регистрираният потребител заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът по чл. 6 се прекратява в срок от 1 (един) месец от получаване на изявлението за отхвърляне.

 

→ Условия и услуги